Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dizendom Kft. (a továbbiakban: vállalkozás) által üzemeletetett, www.dizendom.com weboldal használatának, valamint a rajta található termékek fogyasztók részére történő értékesítésének, megvásárlásának feltételeit tartalmazza, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Kérjük, amennyiben a weboldalunkat használni kívánja, vagy termékeinkből vásárolni szeretne, úgy figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben használja weboldalunkat, vagy adjon le megrendelést, ha minden pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A vállalkozás adatai

Cégnév: Dizendom Kft.
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bakay Nándor u. 6.
Adószám: 25842245-2-06
Cégjegyzékszám: Cg.06-09-023262
Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

A vállalkozás elérhetősége

Postacím: 6800 Hódmezővásárhely, Bakay Nándor u. 6.
Képviselő: Schütz Roland ügyvezető
E-mail: iroda@dizendom.com
Telefon: +36 62 682 640

A tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: Tárhely.Eu Kft.
Központi cím: 1144 Budapest, Ormánság u 4. Magyarország
Telefon: +36 1 789 2 789
Fax: +36 1 789 3 789
Email: support@tarhely.eu

A megvásárolható termékek

A vállalkozás 3d faldekorációs panel termékeket forgalmaz.

Az egyes termékek részletes leírása a "Termékek" fül alatti terméknév szerinti oldalakon találhatók.

A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a vállalkozás a valóságban a termékeket festhető felületű, natúr alapszínben szállítja.

A termékek árai

A termék pontos áráról, és az esetlegesen alkalmazott kedvezményekről a fogyasztó árajánlat kérésére a fogyasztót a vállalkozás e-mail útján tájékoztatja.

A termékek ára magyar forintban értendő, és az általános forgalmi adót tartalmazza. A vállalkozás az árajánlatban feltünteti a termék nettó árát, az általános forgalmi adó mértékét és összegét valamint a termék általános forgalmi adóval növelt vételárát is.

A feltüntetett árak a csomagolás költségét tartalmazzák.

A feltüntetett árak a házhozszállítás költségét nem tartalmazzák. A házhozszállítás költségeitől az ÁSZF szállítási költségek menüpontjában található tájékoztatás.

Megrendelés

A fogyasztó a weblapon található felület segítségével, vagy attól függetlenül e-mail-ben vagy írásban árajánlatot kérhet.

A vállalkozás az árajánlatot legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi. A vállalkozás az árajánlat mellé csatoltan megküldi az ÁSZF hatályos szövegét. Az ÁSZF megnyitható, kinyomtatható illetve elmenthető.

A fogyasztó a terméket a vállalkozás által e-mail útján vagy írásban megküldött árajánlat alapján, azt elfogadva, e-mail útján vagy írásban rendelheti meg.

A megrendelés az árajánlat elfogadását, és az árajánlat mellé csatolt ÁSZF elfogadását is jelenti.

A megrendelés visszaigazolása

A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha azt a vállalkozás munkatársa telefonon vagy e-mailben visszaigazolja.

A telefonos ügyintézés során – a szerződéskötést megelőzően és a szerződéskötést követően is – a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj ne terhelje.

A vállalkozás a megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a fogyasztóhoz, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Ezen rendelkezést nem kell alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő szerződéskötésre.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a vállalkozáshoz, illetve a fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Fizetési feltételek, módok

Átutalás esetén: A termékek vételárát és a szállítási költséget a megrendelés visszaigazolását követően, a visszaigazolást tartalmazó e-mail-ben megjelölt vagy telefonon közölt rendelési számra (kiállított számla sorszáma) való hivatkozással kell megfizetni, a visszaigazolás elküldésétől számított 3 banki napon belül.

Utánvétel esetén: A termékek vételárát és a szállítási költséget a kiszállításkor, a DPD HUNGÁRIA futárszolgálat futárának készpénzben kell megfizetni.

A termékek átvétele, házhozszállítás

A termékek átvehetők házhoz szállítással, a DPD HUNGÁRIA futárszolgálat útján, vagy előre egyeztetett időpontban személyesen, a vállalkozás székhelyén.

A szállítási határidő a vételár és a szállítási költség összegének a vállalkozás bankszámláján való jóváírásától számított: 2-3 munkanap banki átutalás esetén.

Utánvételes fizetési mód választása esetén, a megrendelés feldolgozása után, email-es visszaigazolást követően számított 2-3 munkanap.

A termék külföldről érkezik, ezért késedelmes szállítás előfordulhat, amennyiben a külföldről megrendelt árut a vállalkozáshoz a vártnál később érkezik meg. Késedelmes szállítás esetén a vállalkozással szemben kártérítési vagy bármilyen egyéb igény nem érvényesíthető.

Szállítási díjak

Átutalás esetén

30 000 Ft-ig: 2 700 Ft
30 001 Ft-tól 55 000 Ft-ig: 3 300 Ft
55 001 Ft-tól: 3 900 Ft

Utánvétel esetén:

30 000 Ft-ig: 600 Ft
30 001 Ft-tól 55 000 Ft-ig: 1 000 Ft
55 001 Ft-tól: 1 500 Ft

Elállási jog

A fogyasztó 30 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Több termék szolgáltatásakor az elállási határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az elállási határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében az elállási határidő attól a naptól számított 8 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek egyikére:

Postai úton: Dizendom Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Bakay Nándor u. 6.
Fax útján: +36 62 249 393
E-mail útján: iroda@dizendom.com

Elállás esetén a nyilatkozat megtételéhez a fogyasztó felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is:

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Dizendom Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Bakay Nándor u. 6.

Fax: +36 62 249 393
E-mail: iroda@dizendom.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt szükséges a szerződés tárgyát képező termék megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (A megfelelő bejelölése mellet a szerződéskötés vagy, ha már az átvétel megtörtént, az átvétel időpontját kell megadni)

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fogyasztó elküldheti az elállási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha a fogyasztó emellett dönt, a vállalkozás az elállást tartalmazó nyilatkozat megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztónak.

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során a vállalkozás az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a vállalkozás mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A fogyasztó köteles a vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kellékszavatosság és termékszavatosság

A vállalkozós által forgalmazott termékekre a vállalkozás jogszabályokban meghatározott mértékű szavatosságot vállal.

A szavatossági kötelezettség nem vonatkozik a termékek szakszerűtlen beépítéséből, felhasználásából, felületkezeléséből, stb. keletkezett hibákra.

1. Kellékszavatosság

A fogyasztó a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A fogyasztó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Dizendom Kft.-vel szemben érvényesítheti.

2. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatosság igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Ügyfélszolgálat

A fogyasztó a vállalkozással – az értékesítést követően is – a vállalkozás adati cím alatt található elérhetőségeken tarthatja a kapcsolatot.

Panaszkezelés

A fogyasztó a vállalkozós weboldalának működésével és a weboldalon található termékek forgalmazásával kapcsolatos panaszait a vállalkozásnak a vállalkozás adatai cím alatt megjelölt elérhetőségein érvényesítheti.

Magatartási kódex

A vállalkozás nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel.

Adatkezelés

A vállalkozásunk az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja. A vállalkozás az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) rendelkezéseinek, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A vállalkozás adatkezelési szabályzata itt olvasható. Az ÁSZF elfogadása egyben az adatkezelési szabályzat elfogadását is jelenti.

Jogi nyilatkozat a Weboldal tartalmára vonatkozóan

A Dizendom Kft., mint a www.dizendom.com weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a jogszabályoknak megfelelően felelősséget vállal a weboldal tartalmáért.

Az üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldal tartalma megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, és ne sértse meg sem a jogszabályokat, sem pedig más személyek jogait.

Az üzemeltető azonban nem vállal felelősséget az esetleges illetéktelen támadásokból eredő jogszerűtlen tartalmak közléséért, illetve a weboldal működésének az ilyen okból vagy más – előre nem látható, külső okból eredő – zavaráért. A vállalkozás az elírás, tévedés jogát fenntartja, az ebből eredő problémákért felelősséget nem vállal.

Jogviták kezelése

A vállalkozás minden esetben törekszik arra, hogy a fogyasztó panaszát a lehető leggyorsabban kivizsgálja és orvosolja. A vállalkozás törekszik a vállalkozás és a fogyasztó közötti jogviták peren kívüli rendezésére.

A fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez forduljon:

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

A békéltető testület ingyenesen igénybe vehető eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

A vállalkozás és a fogyasztó az esetleges jogvitáik esetére kikötik a magyar jog alkalmazását, és a magyar bíróságok, hatóságok, egyéb szervek joghatóságát.

A vállalkozás és a fogyasztó a vagyoni jellegű jogvitájuk elbírálására – értékhatártól függően – kikötik a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezésre bocsátása

A fogyasztó a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek megnevezésű dokumentumot ide kattintva letöltheti és/vagy elmentheti.

Vegyes rendelkezések

Az ÁSZF és a vállalkozás és a fogyasztó között létrejövő szerződés nyelve magyar.

A szerződő felek az ÁSZF rendelkezéseitől az egyedi megrendelések, szerződéskötések alkalmával eltérhetnek, az eltérés azonban nem tartalmazhat a fogyasztó számára hátrányosabb kikötést.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.r. szabályait kell alkalmazni.

A vállalkozás fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az ÁSZF-et bármikor módosítsa. A vállalkozás a hatályos ÁSZF-et minden esetben letölthető és tárolható formában közzéteszi a honlapján, és árajánlat nyújtása esetén minden esetben megküldi a fogyasztó részére. Vita esetén minden esetben az árajánlat mellékleteként megküldött ÁSZF szövege az irányadó.

A vállalkozás és másik vállalkozás között létrejött, a vállalkozás által forgalmazott termékek értékesítésére vonatkozó szerződések minden esetben egyediek, ezekre a jelen ÁSZF nem vonatkozik.

Hódmezővásárhely, 2017. július 20.
Dizendom Kft.